Greece

Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για το έργο, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα του έργου στα Ελληνικά.

Το OpenEYE – Open Education for Young Europeans through History, Art and Cultural Learning («Ανοιχτή εκπαίδευση για νέους Ευρωπαίους μέσω της ιστορίας, της τέχνης και της πολιτιστικής μάθησης») επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας με βάση την ιστορία, τις τέχνες και την πολιτιστική μάθηση, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποστηρίξουν τους μαθητές τους στην εκμάθηση γλωσσών και την ένταξή τους στη σχολική κοινότητα, στις σημερινές πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές τάξεις.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 4 χώρες (Ελλάδα, Νορβηγία, Ιταλία και Σλοβενία) και υποστηρίζει 2 ευρύτερες ομάδες-στόχο:

α. Τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κοινωνικούς λειτουργούς που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο

β. Τους ίδιους τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδίως τους μαθητές με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο.

Στοχεύει στην αξιοποίηση της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού για να ξεπεράσει τα εμπόδια στη μάθηση και να βοηθήσει στην ένταξη των παιδιών σε νέες κοινότητες. Η ιστορία, η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εισαγάγουν τα παιδιά με περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες σε νέους τρόπους επικοινωνίας με αποτέλεσμα τη μάθηση και τη μείωση της αίσθησης απομόνωσης σε ένα νέο περιβάλλον.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς) με δεξιότητες και γνώσεις για να εργαστούν σε μια πολυπολιτισμική τάξη, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης για όλους τους μαθητές.
  • Να διευκολύνει την εκμάθηση γλωσσών κάνοντάς τη πιο συναρπαστική και να ενισχυθεί η υποστήριξη για ένταξη προωθώντας την ανταλλαγή πολιτιστικών αξιών και κανόνων μέσω της ιστορίας, της τέχνης και των πολιτιστικών εκφράσεων.
  • Να διευκολύνει τη μετάβαση που βιώνουν οι νέοι μαθητές σε ένα νέο πολιτιστικό περιβάλλον και να εκκινήσει μια διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσωπικής ανάπτυξης.
  • Να επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε κάθε χώρα-εταίρο προς την κατεύθυνση παροχής καθοδήγησης και εκπαιδευτικής υποστήριξης για την αποτελεσματική ένταξη παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους στην εκπαιδευτική κοινότητα κάθε συμμετέχουσας χώρας μια θέση στο έργο και μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, παρέχοντας ευκαιρίες δικτύωσης.

Οι δράσεις του OpenEYE στην Ελλάδα περιελάμβαναν:

Την επικοινωνία των εταίρων του έργου στην Ελλάδα (PRISMA Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών, Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης) με περίπου 100 ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα (σχολεία, διευθύνσεις Α’βάθμιας εκπαίδευσης, φορείς της κοινωνίας των πολιτών με δράση στους τομείς της εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο) με στόχο την ενημέρωσή τους και πρόσκληση να συμμετέχουν στις δράσεις του έργου.

Τη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ αυτών των φορέων μέσω online ερωτηματολογίου που διερευνά τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών που εργάζονται με μαθητές με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, και τις δυνατότητες που προσφέρει η ιστορία, ο πολιτισμός και οι τέχνες για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων για την υποστήριξή τους. Συνολικά 25 φορείς συμμετείχαν στην έρευνα στην Ελλάδα.

Τη διεξαγωγή ομαδικών συζητήσεων (focus groups) σε όλες τις χώρες του έργου με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Στις 3 ομάδες εστίασης που διεξήχθησαν στην Αθήνα, συμμετείχαν 9 εκπαιδευτικοί, 10 γονείς και 2 παιδιά προσφύγων. Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους στόχους του έργου, τις δραστηριότητες και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, και τους παρουσιάστηκαν οι βασικές προσεγγίσεις της μεθοδολογίας Open EYE χρησιμοποιώντας την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό, με στόχο μια ευκολότερη και πιο ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20200723_112851_1-768x1024.jpg
Ομαδική συζήτηση με εκπαιδευτικούς και γονείς παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στις 4 χώρες του OpenEYE συγκεντρώθηκαν στην Έκθεση Εκπαιδευτικών Αναγκών που είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και όλες τις γλώσσες του έργου. Δείτε εδώ την Έκθεση στα Ελληνικά:

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, εκπονήθηκε η Εκπαιδευτική Μεθοδολογία OpenEYE, διαθέσιμη στα Αγγλικά και όλες τις γλώσσες του έργου. Δείτε εδώ την Εκπαιδευτική Μεθοδολογία OpenEYE στα Ελληνικά, όπου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της προτεινόμενης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και παραδείγματα:

Ακολούθησε η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με βάση την Εκπαιδευτική Μεθοδολογία OpenEYE. Οι εκπαιδευτικές δράσεις παρέχουν οδηγίες εφαρμογής βήμα-βήμα για τους εκπαιδευτικούς στην τυπική και μη-τυπική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και παραπέμπουν σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ικανότητας των μαθητών αλλά και εκπαιδευτικούς στόχους, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να επιλέξουν τις δράσεις εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα με τις δυνατότητες και το περιβάλλον της τάξης. Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δράσεις περιλαμβάνονται στην Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη OpenEYE, διαθέσιμη εδώ στα Ελληνικά:

Η Εκπαιδευτική Μεθοδολογία και Εργαλειοθήκη του OpenEYE, μετά από σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στη Λιτία της Σλοβενίας, αλλά και κατάρτιση των εκπαιδευτικών του σχολείου, εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε 4 τάξεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης “Γεώργιος Μπουζιάνης” στην Αθήνα με την υποστήριξη εκπαιδευτών του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Οι τάξεις περιλάμβαναν τόσο παιδιά με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο όσο και παιδιά με μητρική γλώσσα τα Ελληνικά.

Η Ομάδα του OpenEYE ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή του σχολείου, Δρ Νικόλαο Ευσταθίου, αλλά και τους εκπαιδευτικούς Ιωάννα Σέρφα, Ευφροσύνη Ποντίκη, Σταματία Μώρου, Θωμαΐς Κρανά, Κωνσταντίνα Αμανατίδου, Ευαγγελία Χριστοφή, Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου, Κλαίρη Σκούρα, Πόλυ Τριανταφύλλου, Ευγενία Πάγκαλου, Βάσια Μήτση, για την άψογη συνεργασία τους και τη βοήθεια που παρείχαν σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων του OpenEYE.

Ο Εκπαιδευτικός Οδηγός OpenEYE αποτελεί το τελικό παραδοτέο του έργου, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς στην τυπική και μη-τυπική πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και επαγγελματίες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες φροντίδας και ένταξης σε παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Συνοψίζει και παρουσιάζει την εκπαιδευτική μεθοδολογία και εργαλειοθήκη που ανέπτυξε η ομάδα του έργου, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Ιταλία, ενώ παρέχει και συστάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή τους σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Οδηγός προορίζεται για ελεύθερη και δωρεάν χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς και παρέχει μια γρήγορη και πρακτική αναφορά στην εκπαιδευτική μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του OpenEYE. Αν και μπορείτε να τον εκτυπώσετε, προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως σαν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο με συνδέσμους για πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δράσεις και άλλο υποστηρικτικό υλικό.

Δείτε εδώ τον Εκπαιδευτικό Οδηγό OpenEYE στα Ελληνικά: